آرشیو آبان ماه 1394

تاریخ تصویر موضوع ادامه
1394/8/10 حادثه روز گذشته پایانه نفتی خارک، تهدیدی برای صنعت بیمه نیست

حادثه روز گذشته پایانه نفتی خارک، تهدیدی برای صنعت بیمه نیست

1394/8/28 آگهی دعوت به مجمع فوق العاده بیمه سامان

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده بیمه سامان

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text