فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس تطبیق
  • کارشناس تطبیق
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۳

    کارشناس تطبیق

    جستجو و شناسایی قوانین موجود در شرکت و انطباق آن با استاندادهای داخلی و بین المللی طراحی آیین نامه های جدید در راستای دستورالعمل های حاکمیتی بیمه مرکزی ارزیابی عملکرد ...

    طبقه بندی شغلی : کارشناس تطبیق