جـدول طرح ها و حق بیمه های،

بیمه نامه درمان تکمیلی خانـواده

طرح نسیم

 • بیمارستانی

  150.000.000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  300.000.000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  -

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  -

 • جراحی های مجاز سرپایی

  -

 • خدمات آزمایشگاهی

  -

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  1.500.000

 • زایمان

  -

 • ویزیت و دارو

  -

 • دندانپزشکی

  -

 • نازایی

  -

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  -

 • سمعک

  -

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  2,496,000

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  2,496,000

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  2,496,000

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  2,496,000

طرح مهر

 • بیمارستانی

  30,000,000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  60,000,000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  3,000,000

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  1,500,000

 • جراحی های مجاز سرپایی

  1,500,000

 • خدمات آزمایشگاهی

  1,000,000

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  2,000,000

 • زایمان

  15,000,000

 • ویزیت و دارو

  1,000,000

 • دندانپزشکی

  1,000,000

 • نازایی

  15.000.000

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  6.000.000

 • سمعک

  1.500.000

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  4,459,520

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  8,919,040

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  10,702,848

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  13,378,560

طرح سروش

 • بیمارستانی

  50,000,000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  100,000,000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  5,000,000

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  2,500,000

 • جراحی های مجاز سرپایی

  2,500,000

 • خدمات آزمایشگاهی

  2,000,000

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  3,000,000

 • زایمان

  20,000,000

 • ویزیت و دارو

  2,000,000

 • دندانپزشکی

  2,000,000

 • نازایی

  20.000.000

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  10.000.000

 • سمعک

  2.500.000

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  7,022,080

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  14,044,160

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  16,852,992

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  21,066,240

طرح شمیم

 • بیمارستانی

  80,000,000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  160,000,000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  8,000,000

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  4,000,000

 • جراحی های مجاز سرپایی

  5,000,000>

 • خدمات آزمایشگاهی

  5,000,000

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  4,000,000

 • زایمان

  30,000,000

 • ویزیت و دارو

  5,000,000

 • دندانپزشکی

  5,000,000

 • نازایی

  30.000.000

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  16.000.000

 • سمعک

  4.000.000

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  9,850,880

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  19,701,760

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  23,642,112

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  29,552,640

طرح وصال

 • بیمارستانی

  150,000,000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  300,000,000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  15,000,000

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  7,500,000

 • جراحی های مجاز سرپایی

  10,000,000

 • خدمات آزمایشگاهی

  7,500,000

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  5,000,000

 • زایمان

  50,000,000

 • ویزیت و دارو

  8,000,000

 • دندانپزشکی

  10,000,000

 • نازایی

  50.000.000

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  20.000.000

 • سمعک

  6.000.000

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  12,430,080

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  24,860,160

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  29,832,192

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  37,290,240

طرح عقیق

 • بیمارستانی

  375.000.000

 • اعمال جراحی مهم با احتساب بند1

  750.000.000

 • پاراکلینیکی گروه اول

  20.000.000

 • پاراکلینیکی گروه دوم

  10.000.000

 • جراحی های مجاز سرپایی

  20.000.000

 • خدمات آزمایشگاهی

  10.000.000

 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری

  5.000.000

 • زایمان

  50.000.000

 • ویزیت و دارو

  10.000.000

 • دندانپزشکی

  10.000.000

 • نازایی

  50.000.000

 • رفع عیوب انکساری دو چشم

  30.000.000

 • سمعک

  10.000.000

حق بیمه اصلی سالانه (ریال)

 • سن بیمه شده : 0-15 سال

  14,426,880

 • سن بیمه شده : 50-16 سال

  28,853,760

 • سن بیمه شده : 60-51 سال

  34,624,512

 • سن بیمه شده : 61-70 سال

  43,280,640

فرانشیز :

فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با 10 درصد می باشد.

شرایط و میزان تخفیفات قابل ارائه :

- بیمه گذار در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر مشمول اخذ 10% تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می گردد :

 • بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر سامان بوده باشد.
 • در صورتیکه بیمه گذار، حق بیمه را بصورت نقدی (یکجا) پرداخت نماید.

تذکر : لازم به ذکر است، میزان تخفیف قابل ارائه در صورت داشتن موارد فوق الذکر حداکثر 10% خواهد بود.

- در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه 3 نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مشمول 15% تخفیف ( مازاد بر تخفیف قبل) خواهد شد.

اضافه نرخ :

در شرایط زیر به حق بیمه ها ، اضافه نرخ تعلق می گیرد :

 • اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه :

در صورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشد، 18% بعنوان اضافه نرخ به حق بیمه (مندرج در جدول حق بیمه اصلی سالانه (جدول شماره1)) اضافه خواهد شد.

تذکر مهم :اضافه نرخ سنی به طرح نسیم سامان تعلق نمی گیرد.

نحوه تقسیط :

در صورتی که بیمه گذار تقاضای پرداخت حق بیمه بصورت اقساط را داشته باشد، حداقل 30% از حق بیمه را می بایست بصورت نقدی پرداخت نموده و مابقی نهایتاً طی شش قسط مساوی و متوالی تقسیط شود.

تذکر :لازم به ذکر است، اقساط حق بیمه می بایست در 6 ماهه اول بیمه نامه پرداخت گردد.