۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۰۰ تعداد بازدید: ۲۱۴
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

آیا حق بیمه ساختمانهای قدیمی بیشتر از ساختمانهای جدید است؟

صدور بیمه نامه و تعیین نرخ حق بیمه جهت ساختمان های قدیمی منوط به بازدید از محل مورد بیمه می باشد .