۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۰۲ تعداد بازدید: ۳۷۸
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

آیا بیمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی اجباری است ؟

بله ، طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .