شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲ ۱۴۵۷۲
چچ

استخدام در بیمه سامان

نیروهای انسانی خلاق و کارآمد به عنوان منبعی ماندگار و موثر در کلیه ارکان سازمان حضور دارند و مهمترین عامل رشد و تعالی سازمان میباشند.

هدف اساسی بیمه سامان در بعد انسانی ایجاد محیطی مناسب برای جذب نیروهای کارآمد و توانمند ( اجرای فرآیند استخدام اصولی و کارا بر اساس معیارها و استانداردهای روز)، هدایت و ارتقاء کارکنان در مسیر شغلی تعیین شده و افزایش انگیزش آنها (اجرای نظام مدیریت عملکرد و تعیین کارراهه شغلی) میباشد. این اهداف در سایه ایجاد نظام پرداخت عادلانه و بر پایه مهارتها و شایستگی های سازمانی و حرفه ای و آموزش و پرورش منابع انسانی سازمان، همچنین شناخت کارکنان از سازمان، قوانین و مقررات حاکم و آشنایی همه جانبه کارکنان با ماموریت های سازمانی محقق میشود. انجام این امور زینه ساز افزایش بهره وریسازمان و برخورداری از منابع انسانی کارآمد، خلاق و کارآفرین به عنوان مهمترین و محکمترین تکیه گاه توسعه سازمان خواهد شد.

چار چوب شایستگی های بیمه سامان

شرکت بیمه سامان، چارچوب شایستگی های خود را با توجه به تاکید مدیریت سازمان بر توسعه و بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان، طراحی کرده است. دو دسته بندی اصلی در رابطه با شایستگی های بیمه سامان وجود دارد:
1- شایستگی های بنیادی: این دسته از شایستگی ها در تمامی رده های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
2- شایستگی های مدیریتی: این دسته از شایستگی ها فقط در رده های مدیریتی و یا سرپرستی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

آدرس کوتاه شده: