فهرست فایل های اطلاعات مجامع عمومی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 ۳.۳۴ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه سامان بهمن ماه 1400 ۶.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیات مدیره به مجمع 1400 ۷.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 90 ۲.۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 91 ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 92 ۲.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 93 ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 94 ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 94 ۷.۹۴ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام سال 94 ۴.۸۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ 400 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال) به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام (تیرماه 1394) ۴.۸۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 (تیرماه 1395) ۵.۶۹ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396) ۹.۵۹ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397) ۱۹.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398) ۸.۵۶ مگابایت دریافت فایل