فهرست پرسش های متداول بیمه نامه منازل مسکونی
  • آیا امکان جابجایی محل مورد بیمه وجود دارد؟

    در طی مدت اعتبار بیمه نامه جابجایی محل مورد بیمه (تغییر نشانی)در صورتیکه مراتب به اطلاع بیمه گر برسد و بیمه گر با صدور الحاقیه مراتب را تائید نماید ، بلا مانع می باشد.

  • در صورتیکه در زمان بروزحادثه قسمتی از اقساط حق بیمه نامه ها پرداخت نشده باشد ، آیا خسارت پرداخت می شود؟

    اگر اقساط تا زمان وقوع خسارت به موقع پرداخت شده باشند و سر رسید تعدادی از اقساط نرسیده باشد اقساط باقی مانده از خسارت تعیین شده کسر گردیده و مابقی مبلغ به بیمه گذار پرداخت می گردد. اما اگر بیمه گذار اقساط حق بیمه را در سررسید های تعیین شده و به موقع پرداخت ننموده باشد خسارت تعیین شده به تناسب حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت می بایست پرداخت می گردید ،جبران می گردد(قاعده نسبی حق بیمه)

  • درصورت وقوع خسارت چه باید کرد؟

    در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه مراتب را بصورت شفاهی، کتبی و یا تلفنی به اطلاع بیمه گر برساند و در محل مورد بیمه تا زمان بازدید کارشناسان بیمه گر هیچگونه تغییراتی ایجاد نشود مگر اینکه برای جلوگیری از توسعه و گسترش حادثه لازم باشد.