معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
ساختار طبقه بندی
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر تاریخ شروع قرارداد شیوه ارائه خدمات کد دوبعدی
1 صدرا دندانپزشکی فارس/ - :
2 دنتال پلاس دندانپزشکی تهران/ - :
3 نگین نارمک دندانپزشکی تهران/ - :
4 نور دندانپزشکی کرمان/ - :
5 روبین دندانپزشکی تهران/ - :
6 مدیست دندانپزشکی تهران/ - :
7 ارکیدا دندانپزشکی تهران/ - :
8 تهرانسر دندانپزشکی تهران/ - :
9 مینا دندانپزشکی گلستان/ - :
10 سلام دندانپزشکی گلستان/ - :