معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
ساختار طبقه بندی
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر تاریخ شروع قرارداد شیوه ارائه خدمات کد دوبعدی
1 آپادانا بیمارستان تهران/ - :
2 نور بیمارستان تهران/ - :
3 آسیا بیمارستان تهران/ - :
4 بهمن بیمارستان تهران/ - :
5 گاندی بیمارستان تهران/ - :
6 پارسیان بیمارستان تهران/ - :
7 تهران کلینیک بیمارستان تهران/ - :
8 محب مهر بیمارستان تهران/ - :
9 مهر بیمارستان تهران/ - :
10 محب کوثر بیمارستان تهران/ - :