معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
ساختار طبقه بندی
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر تاریخ شروع قرارداد شیوه ارائه خدمات کد دوبعدی
1 بصیر چشم پزشکی تهران/ - :
2 حکیم چشم پزشکی تهران/ - :
3 رازی-شعبه 2 چشم پزشکی تهران/ - :
4 نور چشم پزشکی تهران/ - :
5 نوین دیدگان چشم پزشکی تهران/ - :
6 کلینیک مرکزی شهر-چشم خانه چشم پزشکی تهران/ - :
7 رازی-شعبه 1 چشم پزشکی تهران/ - :
8 ونک چشم پزشکی تهران/ - :
9 تابان چشم پزشکی قم/ - :
10 کلینیک بصیر چشم پزشکی کرمان/ - :