فهرست فایل های فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه سامان بهمن ماه 1400 ۶.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیات مدیره به مجمع 1400 ۷.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهم ۲۶۵.۹۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۵۶.۸۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 ۱۳.۴۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و اشخاص وابسته ۶.۳۱ مگابایت دریافت فایل
pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه ۳۴.۸۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار ۲۸.۳۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برنامه افزایش یا تغییر سرمایه ۲۹.۲۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام)طبق آیین نامه شماره 69 در سال 1399 ۸۹.۵۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره موسسه بیمه ۲۸.۷۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ31 تیر 99 ۷۷۱.۶۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه مرکزی، اعتباری و نقدینگی ۳۸۶.۰۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نسبتهای عملیاتی و مالی با اهمیت ۹۲.۸۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس ۲۸۸.۷۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای ۸۴۸.۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf چشم انداز ، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت بیمه سامان ۲۰۴.۵۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران ۱۴۱.۳۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آخرین ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد تا پایان سال 98 ۶۲۷.۲۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعات تکمیلی نیروی انسانی ۵۱.۴۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اساسنامه بیمه سامان ۱۰.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf ساختار حسابرسی داخلی ۵۷۳.۷۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انضمام گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه - دی ماه 1398 ۵.۸۴ مگابایت دریافت فایل
pdf استثنائات بیمه نامه ۵۵.۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf تعهدات بیمه نامه ۲۶.۸۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf سرمایه بیمه نامه ۴۸.۲۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط عمومی بیمه نامه کسب و کار ۷۴۸.۱۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf مراحل پرداخت خسارت ۳۵.۲۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزیده شرایط عمومی ۵۸.۲۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf تعهدات و سرمایه ۸۸.۰۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط عمومی بیمه نامه ۱.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf چارت سازمانی ۱۶۰.۱۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398) ۸.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 ۱۱.۱۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397) ۱۹.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 ۶.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) طبق آیین‌نامه شماره 69 در سال 1396 ۱۲۰.۲۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) طبق آیین‌نامه شماره 69 در سال 1395 ۱۰۱.۷۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396) ۹.۵۹ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 ۱.۳۱ مگابایت دریافت فایل
pdf مشخصات ثبتی شرکت بیمه سامان ۳۸.۴۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نمودار ساختار سازمانی شرکت بیمه سامان ۲۳۰.۹۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انتشار اطلاعات اکچوئری شرکت بیمه سامان ۳۲۵.۰۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد شرکت در طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی ۱۱۵.۷۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت ۹۴۲.۰۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برنامه زمان‌بندی پرداخت سود به سهامداران ۲۶۰.۶۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی ۴۶.۹۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 90 ۳.۹۸ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور 93 ۱.۱۲ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 93 ۱.۴۴ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1394 ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 ۱.۳۱ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 ۶.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 ۱۱.۱۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1394 ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 ۱.۳۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 90 ۲.۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 91 ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال 92 ۲.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 93 ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 94 ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام سال 94 ۷.۹۴ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام سال 94 ۴.۸۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ 400 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال) به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام (تیرماه 1394) ۴.۸۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 (تیرماه 1395) ۵.۶۹ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396) ۹.۵۹ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397) ۱۹.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398) ۸.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf اساسنامه ۱۰.۱۳ مگابایت دریافت فایل
xlsx اکسل صورتحساب فروش ۱۷.۹۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط اعطای کد نمایندگی بیمه عمر ۲۱۵.۴۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط اعطای کد نمایندگی جنرال ۲۲۶.۷۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران ۶۱۶.۹۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران ۴۰۲.۵۹ کیلوبایت دریافت فایل