ثبت درخواست استخدام
مشخصات فردی
سوابق
 افزودن سوابق شغلی جدید
ردیف نام سازمان سمت سازمانی نوع همکاری مدت همکاری حقوق و مزایا علت قطع همکاری حسن سابقه کار عملیات
 افزودن سوابق تحصیلی جدید
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی تاریخ شروع تاریخ پایان نام موسسه محل تحصیل معدل عملیات
مهارت ها
 افزودن زبان های خارجی جدید
ردیف زبان نوع مهارت میزان تسلط نحوه یادگیری عملیات
 افزودن تخصص کامپیوتری جدید
ردیف عنوان مهارت میزان تسلط نحوه یادگیری امکان ارایه گواهی عملیات