مشخصات سازمان

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس : تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴٣٣
کد پستی : ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن : ٨٩۴٣-٠٢١
فکس : ۸۸۷۰۰۲۰۴
پست الکترونیک :
ساعات کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی۱۶:۳۰
روزهای پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

تماس با ساختمان مرکزی شماره 2

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیستم شماره ۴

تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی شماره 3

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه نهم شماره ۲۸

تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی شماره 4

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، نبش کوچه سیزدهم، شماره 123

تلفن : ۸۹۴۳

ساعت کار ادارات مرکزی

روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی۱۶:۳۰

روزهای پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

پیگیری