یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲ ۱۴۹۳۲
چچ

چار چوب شایستگی های بیمه سامان

شرکت بیمه سامان، چارچوب شایستگی های خود را با توجه به تاکید مدیریت سازمان بر توسعه و بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان، طراحی کرده است. دو دسته بندی اصلی در رابطه با شایستگی های بیمه سامان وجود دارد:

1- شایستگی های بنیادی: این دسته از شایستگی ها در تمامی رده های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

2- شایستگی های مدیریتی: این دسته از شایستگی ها فقط در رده های مدیریتی و یا سرپرستی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

شایستگی های بنیادی بیمه سامان

خلاقیت و نوآوری Creativity and Innovation

فکر کردن فراتر از چارچوب، ایجاد ایده های منحصر به فرد و جدید و همچنین استفاده از این ایده ها جهت بهبود رویه ها، محصولات و خدمات موجود و یا ایجاد رویه ها، محصولات، خدمات و راه حل های جدید. کنجکاو بودن و تلاش برای پیدا کردن راه های جدید انجام کار.

ایجاد ارتباط و کار تیمی Relationship Building & Teamwork

توانایی در ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی موثر با لایه های مختلف در داخل و خارج از سازمان و همچنین توانایی در تعامل با ایشان و رسیدن به توافق. تمایل به همکاری و کار در گروه و به دست آوردن احترام دیگران. آشنا بودن با رویکردهای متفاوت رفتاری و استفاده از آن ها در برقراری ارتباط با دیگران.

تفکر تحلیلی و دید عددی Analytical Thinking and Numeracy

داشتن رویکردی منطقی و استدلالی جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف و قوت داخلی جهت انجام تصمیم گیری ها و همچنین توانایی کار کردن راحت و دقیق با اعداد و استفاده از آن ها جهت توجیه و تحلیل نتایج و تصمیمات.

سازماندهی و فرآیندگرایی Organizing & Process Orientation

انجام کارها به صورت نظام مند، جهت دستیابی به اهداف تعیین شده با اولویت بندی و اختصاص بهینه زمان و منابع در دسترس. توانایی پیش بینی موانع انجام کار و آگاه بودن از پیشرفت کار و وضعیت فعلی کار محول شده در هر زمان. آگاهی از فرآیندها و اهمیت دادن به کلیه فعالیت هایی که باید برای رسیدن به یک نتیجه مشخص انجام شود و توجه به ارتباط بین فعالیت ها و نتایج به دست آمده.

مشتری مداری Customer Focus

اهمیت دادن به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی در چارچوب منشور مشتری مداری بیمه سامان به شکلی که رضایت آن ها با درنظر گرفتن منابع موجود جلب شود. این مشتریان تمامی گروه های ذینفع را در بر می گیرد

گرایش به تغییر Tendency toward Change

داشتن رویکردی مثبت در مقابل تغییرات. همچنین توانایی تجزیه و تحلیل و انعطاف پذیری در قبال تغییرات در جهت استفاده کاربردی و مفید از آنها وبررسی فعالانه دیدگاهها، گرایشات و رفتارهای جدید. تمایل درونی و شخصی به یادگیری و پیشرفت در کارراهه شغلی و میل به بهتر شدن.

آدرس کوتاه شده: