ثبت خسارت تجهیزات الکترونیک

اعلام خسارت بیمه تجهیزات الکترونیک

فایلهای مجاز jpg;png;pdf;
فایلهای مجاز jpg;png;pdf;
فایلهای مجاز jpg;pdf;

* خواهشمند است تعداد چهار تصویر از جهات مختلف مورد بیمه آسیب دیده به صورت واضح آپلود فرمائید.

پس از کنترل مدارک ارسالی، کارشناسان ارزیاب بیمهگر جهت معرفی و ارجاع به مرکز ارزیابی ظرف مدت حداکثر 72 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.