معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
ساختار طبقه بندی
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر تاریخ شروع قرارداد شیوه ارائه خدمات کد دوبعدی
1 گروه پزشکی پیشگامان سلامت جم تصویربرداری تهران/ - :
2 اولترا تصویربرداری مرکزی/ - :
3 دکتر حکمت تصویربرداری خراسان شمالی/ - :
4 نور تصویربرداری تهران/ - :
5 گاما اسکن تهران تصویربرداری تهران/ - :
6 پارمیس تصویربرداری تهران/ - :
7 ارجان طب تصویربرداری خوزستان/ - :
8 تابان تصویربرداری خوزستان/ - :
9 آریا تصویربرداری خوزستان/ - :
10 گلستان تصویربرداری کرمانشاه/ - :