فهرست فایل های عملکرد مالی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهم ۲۶۵.۹۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۵۶.۸۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 ۱۳.۴۱ مگابایت دریافت فایل
pdf نسبتهای عملیاتی و مالی با اهمیت ۹۲.۸۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 ۱۱.۱۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 ۶.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 ۱.۳۱ مگابایت دریافت فایل