ثبت خسارت تجهیزات الکترونیک

اعلام خسارت بیمه تجهیزات الکترونیک

فایلهای مجاز JPG, PNG, PDF
فایلهای مجاز JPG, PNG, PDF

*توجه : در صورت اعلام خسارت سرقت، ارائه تاییدیه کتبی و ممهور مقامات انتظامی یا قضایی مبنی بر احراز شکست حرز ( شکستن شیشه / قفل محل وقوع سرقت توسط سارق) الزامی می باشد.

فایلهای مجاز JPG, PNG
فایلهای مجاز JPG, PNG
فایلهای مجاز JPG - PDF
فایلهای مجاز JPG - PDF

* خواهشمند است تعداد چهار تصویر از جهات مختلف مورد بیمه آسیب دیده به صورت واضح ارسال فرمائید .

ظرف مدت 72 ساعت و پس از کنترل مدارک ارسالی جهت معرفی و ارجاع به مرکز تعمیرات با شما تماس حاصل می‌گردد